Ajánlat kérés

Edit Template

ÁSZF

BRS Management Kft.

Általános szerződési feltételek

 

 1. Definíciók

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek másként nem rendelkezik az alábbi nagybetűs kifejezések a következő jelentéssel bírnak:

ÁSZF     Általános Szerződési Feltételek

Vállalkozó vagy BRS Solar vagy BRS Management Kft.      BRS Management Kft. 1/1 tulajdona, egyben magába foglalja a BRS Solar elnevezésű márkát (székhelye: 2523 Sárisáp, Mező u. 6., képviselője: Bors Imre ügyvezető, elektronikus levelezési címe: brsmanagementkft@gmail.com, WEB címe: www.brssolar.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 11-09-029760, adószáma: 32035733-2-11.) A BRS Management Kft.  tevékenysége:  megújuló  energiát  hasznosító termékek forgalmazása, tervezése és szerelése. Kis és nagykereskedelem, web-kereskedelem.

Megrendelő vagy Ügyfél

Az a természetes vagy jogi személy, aki Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött kivitelezési szerződés vagy szerződés alanya. Ügyfél vagy Megrendelő alatt értendő a Lakossági Ügyfél vagy Megrendelő és a Lakossági Ügyfélnek vagy Megrendelőnek nem minősülő személy.

Lakossági Megrendelő/Ügyfél

Az a természetes személy, aki a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött Kivitelezési Szerződés alanya, és aki a Ptk. szerinti fogyasztónak minősül, azaz aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Rendszer

Kivitelezési Szerződésben meghatározott Gépészeti Rendszer és háztartási méretű kiserőműnek számító Napelemes Rendszer, amely kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t. Jelen kifejezés  alatt  a  Kivitelezési  Szerződésben  meghatározott nagybetűs kifejezésként használt Napelemes Rendszer is értendő.

Szolgáltatások

Az ÁSZF 4.2 pontjában megjelölt szolgáltatások.

Projekt Költség

Rendszer tervezésére, engedélyeztetésére, és telepítésére vonatkozó díjak és költségek összessége.

Pótmunka

A Projekt Költség összegébe nem tartozó egyszeri kiszálláson felüli további kiszállással elvégezhető munka.

Többletmunka

A Projekt Költség összegébe nem tartozó a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Rendszer, és az ahhoz szükséges szerelési és beüzemelési munkálatok elvégzésén felüli munka.

Ptk.

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

Termék

A BRS Management Kft. által értékesített megújuló energiát hasznosító, és egyéb gépészeti és villamossági termék.

Vételár

A BRS Management Kft. által értékesített megújuló energiát hasznosító, és egyéb gépészeti és villamossági termékek Szerződésben meghatározott mértékű vételára.

Szerződés

BRS Management Kft. által forgalmazott Termékek értékesítésére és az Ügyfél vagy a Lakossági Ügyfélközött létrejött Szerződés.

Kivitelezési Szerződés

A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött Napelemes Rendszer tervezésére, engedélyeztetésére, és telepítésére, valamint a Rendszerek (Gépészeti Rendszer) telepítésére vonatkozó Kivitelezési Szerződés.

Telepítési Hely

A Kivitelezési Szerződésben megjelölt ingatlan.

Vet.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény.

 

 1. Bevezető rendelkezések

 

2.1         Jelen ÁSZF tartalmazza Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött Rendszerek telepítésére vonatkozó Kivitelezési Szerződés szerződéses feltételeit, ezért jelen ÁSZF a Kivitelezési Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi.

2.2         Továbbá jelen ÁSZF tartalmazza a BRS Management Kft által forgalmazott Termékek értékesítése tárgyában létrejött Szerződés szerződéses feltételeit, ezért jelen ÁSZF ezen Szerződések elválaszthatatlan részét képezi.

2.3         A Vállalkozó tájékoztatja Megrendelőt, hogy Napelemes Rendszer telepítésére vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén az igénybejelentőnek és a Hálózathasználati Szerződés alanyának egybehangzóan       kell nyilatkoznia a meghatalmazáson arról, hogy a Megrendelő vagy meghatalmazottja eljár az illetékes elosztói engedélyes előtt a háztartási méretű kiserőmű hálózatra csatlakozási kérelmének ügyében.

 

 1. A Kivitelezési Szerződés/Szerződés tárgya

3.1         Napelemes Rendszer esetén a Vet. szerint háztartási méretű kiserőműnek minősül az olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA-t.

3.2         A Vállalkozó vagy a teljesítésbe bevont alvállalkozói a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Rendszert eladja, és elvégzi a jelen ÁSZF 4.2 pontjában megjelölt Szolgáltatásokat. A Megrendelő a Rendszert, és a Szolgáltatások teljesítését átveszi és a Vállalkozó részére a Projekt Költséget megfizeti.

3.3         Továbbá a Szerződések tekintetében a BRS Management Kft a Terméket eladja az Ügyfél, Lakossági Ügyfél a Terméket átveszi, és a BRS Management Kft részére Vételárat fizet.

 

 1. Rendszer és Szolgáltatások

 

4.1         A Napelemes Rendszer tartalmazza a napelem elhelyezéséhez szükséges tartószerkezetet, valamint a Napelemes Rendszer üzemképesre szereléséhez és hálózatra csatlakoztatásához szükséges egyéb anyagokat. A Rendszer és a szükséges egyéb anyagok részletes adatait, illetőleg műszaki tartalmát a felek a Kivitelezési Szerződésben határozzák meg.

4.2         A Kivitelezési Szerződés szerint a Vállalkozó a következő Szolgáltatásokat végzi a Megrendelőnek:

 1. a) Tervezés (a Rendszer Telepítési Helyen történő felszereléséhez, Napelemes Rendszer telepítése esetén a hálózatra csatlakoztatásához és üzembe helyezéséhez szükséges tervek elkészítése).
 2. b) Napelemes Rendszer telepítése esetén a Csatlakozási dokumentáció elkészítése és benyújtása a területileg illetékes áramszolgáltatóhoz.
 3. c) A Rendszer elhelyezéséhez szükség esetén tartószerkezet kiépítése.
 4. d) A Berendezések (napelemek és inverter) beépítése.
 5. e) Napelemes Rendszer telepítés esetén Wifi modul kiépítése, regisztrálása (amennyiben ezt az Ügyfél igényli).
 6. f) Napelemes Rendszer telepítése esetén a Megrendelő oldali hálózat csatlakozásának kiépítése.

4.3         A beépített Rendszer és az elvégzett Szolgáltatások átadás-átvételére a Vállalkozó által előre meghatározott és a Megrendelővel előre egyeztetett időben kerül sor. A Megrendelő a teljesítés megtagadására nem jogosult olyan kisebb jelentőségű hibákra hivatkozva, amelyek a rendeltetésszerű állandó és előírt üzemeltetést nem akadályozzák és egyébként a teljesítés jelen ÁSZF- nek és a Kivitelezési Szerződésnek megfelel.

4.4         Vállalkozó külön kijelenti és Megrendelő ezt kifejezetten elfogadja, hogy Vállalkozó a Telepítési Helyben foglalt napelem, inverter, optimalizáló típusát és darabszámát illetően vállal kötelezettséget a Telepítési Hely kivitelezésénél. Az ott felhasznált egyéb eszközök, segédanyagok típusa és darabszáma Vállalkozó saját döntése alapján kerülnek beépítésre, ami nem érinti Vállalkozót megillető díjat, azt Megrendelő ezektől függetlenül köteles megfizetni Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.

4.5         Vállalkozó külön kijelenti és Megrendelő ezt kifejezetten elfogadja, hogy Vállalkozó a Telepítési Helyben foglalt napelem, inverter, optimalizáló típusát és darabszámát illetően vállal kötelezettséget a Telepítési Hely kivitelezésénél. Az ott felhasznált egyéb eszközök, segédanyagok típusa és darabszáma Vállalkozó saját döntése alapján kerülnek beépítésre, ami nem érinti Vállalkozót megillető díjat, azt Megrendelő ezektől függetlenül köteles megfizetni Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén.

 

 1. A Megrendelő kötelezettségei és jogai

5.1         A Megrendelő kijelenti, hogy a Telepítési Helyet megvizsgálta vagy megvizsgáltatta és kijelenti, hogy annak statikai körülményei alkalmasak a Rendszer telepítésére. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót arról, hogy van-e bármilyen körülmény, amely a Rendszer telepítésére hatással lehet. Amennyiben Megrendelő valótlan kijelentést tesz vagy tévesen tájékoztatja a Vállalkozót, úgy az ebből eredő károk megtérítése Megrendelőt terheli.

5.2         Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződése esetén az esetlegesen észlelt meglévő hálózati-, rendszer hibákért, Vállalkozót nem terheli felelősség. A hiba feltárásának, kijavításának anyagi vonzata a Megrendelőt (Telepítési Hely tulajdonosát, a Napelemes Rendszer használót) terhelik, és a Megrendelő a Vállalkozó felé semmilyen követelésre nem jogosult.

5.3         A Projekt Költséget a Megrendelő a Kivitelezési Szerződésben meghatározottak szerint köteles megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani a Megrendelőnek.

5.4         A Megrendelő köteles a Telepítési Helyet a Rendszer telepítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges minőségben és állapotban a Vállalkozó számára biztosítani, valamint köteles a Rendszer telepítésének időpontjában személyesen vagy megbízott képviselője által a Telepítési Helyen tartózkodni, Megrendelő a Rendszer telepítésének időpontja okán nem élhet követeléssel Vállalkozó felé. A Megrendelő továbbá vállalja, hogy a Vállalkozó, vagy annak alvállalkozója számára lehetőséget biztosít a Rendszer telepítése és beüzemelése során mosdó használatára.

5.5         A Megrendelő köteles hiánytalanul a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani az igénybejelentéshez és a csatlakozási            dokumentációhoz              szükséges dokumentumokat a villamos tervezőtől kapott e-mail kézhezvételétől számított 5 napon belül.

5.6         A Megrendelő továbbá köteles a Vállalkozónak az alábbi dokumentumokat átadni a Kivitelezési Szerződés aláírásától számított 14 napon belül annak érdekében, hogy a Vállalkozó az ÁSZF 7. pontjában meghatározott teljesítési határidőknek eleget tudjon tenni:

 1. a) aláírt Kivitelezési Szerződés,
 2. b) Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén a Vállalkozó nevére kiállított és aláírt meghatalmazás,
 3. c) Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén 6 hónapnál nem régebbi villamosenergia-számla,
 4. d) szükség esetén: tulajdoni lap, tulajdonosi hozzájárulás, Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén teljesítménybővítési igénybejelentés, értesítés tetőfelújítás elkészültéről vagy a pénzügyi szolgáltató általi finanszírozás vagy támogatás igénybevétele esetén, a finanszírozást jóváhagyó dokumentum (annak igazolása, hogy Megrendelő a hitel- vagy kölcsönösszeget, támogatást megkapta).

5.7         A Megrendelő köteles a Rendszer és Szolgáltatások teljesítéséhez esetlegesen szükséges engedélyek beszerzéséhez a Vállalkozónak minden szükséges adatot haladéktalanul megadni, és őt a Kivitelezési Szerződés teljesítése során más módon is (pl. jognyilatkozatok megtételével) támogatni.

5.8         A Megrendelő a Kivitelezési Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Kivitelezési Szerződés megkötését megelőzően, a Kivitelezési Szerződés megkötése érdekében átadott dokumentumok a valóságnak megfelelnek.

5.9         Megrendelő köteles a Rendszer folyamatos működéséhez szükséges technikai feltételeket megteremteni, a megfelelő belső hálózatot kialakítani és a szükséges karbantartási munkálatokat elvégezni. Ennek elmaradása esetén Vállalkozó kifejezetten kizárja a felelősséget a Rendszer meghibásodásáért és működésének meghiúsulásáért.

5.10      Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén amennyiben a mérőhely megfelelőségének ellenőrzésénél a mérőhely korszerűsítése, szabványosítása indokolt, annak kivitelezése és költsége Megrendelőt terheli. A korszerűsítés elvégzéséig Vállalkozó teljesítési határideje nem kezdődik el. A mérőhely megfelelősége, végleges mérőóra megléte, megfelelő rákötési pont megléte feltétele az engedélyezési eljárás megkezdésének is, ennek hiánya esetén az engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó határidő nem kezdődik el.

5.11      Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén a Megrendelő köteles írásban értesíteni a Vállalkozót az ad-vesz mérő felszerelésekor annak eredményéről, valamint írásban haladéktalanul továbbítani a részére a felszerelést végző szakemberek által esetlegesen kiállított jegyzőkönyv másolatát.

5.12      A Megrendelő a Rendszer beüzemelését és próbaüzemet követően, a Beüzemelési jegyzőkönyvek aláírásával igazolja a Rendszer megfelelő működését és szakszerű használatának megismerését.

5.13      Abban az esetben, ha a Vállalkozónak egyértelműen felróható okból 30 munkanapot meghaladó teljesítési késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a Kivitelezési Szerződésben vállalt teljesítési határidő lejáratát követő 16. munkanaptól számított és a ténylegesen megvalósult teljesítési határidő között eltelt időszakra vonatkozó, gyártói szimuláció alapján igazolható termeléskiesés megtérítésére, a mindenkor hatályos területileg illetékes áramszolgáltatói díjszabás szerint, de maximum a Projekt Költség 3%-ig.

5.14      Amennyiben Megrendelő a Projekt Költséget a Kivitelezési Szerződésben meghatározottak szerint nem egyenlíti ki és ezért Vállalkozó a Kivitelezési Szerződést felmondja, úgy Megrendelő köteles Vállalkozó részére a Telepítési Helyre bejárást biztosítania a fizetési határidő leteltétől számított 30 napon belül leegyeztetett időpontban, annak érdekében, hogy Vállalkozó a Rendszert, mint azok tulajdonosa, Megrendelő költségén leszerelhesse. Leszerelés esetén Megrendelő a Szerződésben meghatározott Projekt Költség helyett az elvégzett Szolgáltatások teljes árát és az anyagköltség 50%-át köteles megfizetni Vállalkozó részére. A leszereléshez kapcsolódó minden ésszerű költség Megrendelőt terheli. Vállalkozó nem köteles a leszerelést követően visszaállítani a Telepítési Hely eredeti állapotát. A Kivitelezési Szerződés ilyen okból történő megszűnése esetén Vállalkozó jogosult a fent nevezett leszerelésre hivatkozva Vállalkozó részére megfizetendő összeget Megrendelő által már befizetett előlegből visszatartani.

 

 1. Vállalkozó kötelezettségei és jogai

6.1         A Rendszer telepítése és a Szolgáltatások elvégzése.

6.2         A Vállalkozó a Megrendelő (vagy a Telepítési Hely tulajdonosa) nevében igénybejelentést nyújt be a Rendszer és a Szolgáltatások teljesítéséhez az illetékes áramszolgáltatóhoz és ennek elfogadását követően elkészíti és benyújtja a hálózatra csatlakozási dokumentációt. A Vállalkozó nem felelős ezek során kiadásra kerülő engedélyek és jóváhagyások megszerzéséből eredő késedelemért, ha a késedelmet rajta kívül álló körülmények indokolják. Ebben az esetben a késedelem automatikusan meghosszabbít minden a késedelem bekövetkeztét követően lejáró határidőt.

6.3         A Vállalkozó köteles a Kivitelezési Szerződés teljesítése során mindenben együttműködni a Megrendelővel, és mindenkor a szakmai gondosság követelményeinek megfelelően eljárni.

6.4         A Vállalkozó köteles biztosítani a Kivitelezési Szerződés teljesítéséhez szükséges árut, anyagot és eszközt, és azokat a teljesítési határidőig díjmentesen raktározni. Amennyiben a Megrendelő hibájából a Vállalkozó nem tud határidőn belül teljesíteni, abban az esetben a Vállalkozó jogosult külön díjat felszámolni a logisztikai költségeinek és a termékek értékvesztésének ellentételezésére, amely mértéke, a teljesítési határidőt követően, a Projekt Költség 0,05%-a naptári naponként, maximum a Projekt Költség 10%-a. E díjat a szerződés lezárásakor a Vállalkozó külön számlán juttatja el a Megrendelő felé, aki 3 munkanapon belül köteles azt kifizetni.

6.5         A Vállalkozó köteles a Rendszerrel kapcsolatos feladatait oly módon elvégezni, hogy a munkavégzésével a Megrendelőt ne zavarja, akadályozza vagy veszélyeztesse a Telepítési Helyen.

6.6         A Vállalkozó a Megrendelővel előre egyeztetett időpontban kiszállítja és készre szereli a Rendszert, melyről Beüzemelési jegyzőkönyvet készít, ebből egy példány Megrendelőnél, egy példány pedig Vállalkozónál marad.

6.7         A Vállalkozó köteles a Rendszer szerelésekor keletkező esetleges károkat haladéktalanul saját költségén helyreállítani.

6.8         A Vállalkozó a Rendszer kivitelezését és a Projekt Költség 100%-os kiegyenlítését követően – Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén ha a hálózatra csatlakozási dokumentáció az áramszolgáltató részéről elfogadásra került – nyilatkozik a Rendszer készre jelentéséről, az ad-vesz mérő felszerelésének ügyintézése érdekében.

6.9         A Vállalkozó jogosult a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Rendszer helyett azzal műszakilag és minőségileg egyenértékű vagy jobb műszaki tartalmat beépíteni a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Rendszer készlethiánya miatt, vagy ha egyéb a Vállalkozónak fel nem róható ok miatt az nem teljesíthető vagy biztosítható. A Vállalkozó köteles minden ilyen esetben a Megrendelőt írásban tájékoztatni erről a tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon belül. Amennyiben a jelen pontban rögzített okok miatt a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Rendszer nem teljesíthető vagy biztosítható, és a módosítás következtében jobb műszaki tartalmú Rendszer beépítése válik szükségessé, melyre tekintettel a Projekt Költség növekszik, a Megrendelő köteles megfizetni a megnövekedett Projekt Költség és a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Projekt Költség különbözetét. A Projekt Költség csökkenése esetén a Vállalkozó köteles elszámolni a Megrendelővel a költség csökkenés miatti különbözetet a végszámlában. Amennyiben a jelen pontban rögzített okok miatt Megrendelő kezdeményezi a Kivitelezési Szerződés megszüntetését és azzal Vállalkozó egyetért, úgy Vállalkozó az ÁSZF 1. számú  melléklet  szerinti  meghiúsulási  kötbérre jogosult, egyúttal a hivatkozott melléklet szerinti szerződésmegszüntetési díjat nem érvényesíti. A Felek rögzítik továbbá, hogy Lakossági Megrendelő jogosult a Kivitelezési Szerződést felmondani abban az esetben, ha a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Projekt Költség a fentiekben meghatározottak miatt növekszik. Lakossági Megrendelő erre való hivatkozású felmondása esetén köteles a Kivitelezési Szerződéssel kapcsolatban elszámolni a Vállalkozóval, és a már teljesített Szolgáltatásokat és az azokkal kapcsolatos költségeket megfizetni.

6.10      A Kivitelezési Szerződés műszaki tartalma a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak, és egyéb szabályozásoknak megfelelően készült. Amennyiben a kivitelezést érintő jogszabályok hatálya változik a Kivitelezési Szerződés szerinti munka elvégzéséig és lezárásáig, a Vállalkozó a Kivitelezési Szerződés módosítására jogosult.

6.11      A Vállalkozó jogosult a Kivitelezési Szerződés teljesítésébe alvállalkozót bevonni. A Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozó tevékenységéért a Ptk. rendelkezései szerint köteles helyt állni.

 

6.12      A BRS Management Kft jogosult megtagadni a Rendszer/Termék szállítását, ha információt szerez arról, hogy a Rendszer/Termék tovább értékesítés megsértené Magyarország, az Európai Unió, az Amerikai Egyesült Államok vagy más államok alkalmazandó export ellenőrzési szabályait.

 1. Teljesítési határidők, teljesítés helye, munka ütemezése

7.1         A Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben, illetve a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Szolgáltatásokat a Kivitelezési Szerződés hatálybalépésétől számított 30 munkanapon belül kezdi meg.

7.2         Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén igénybejelentés beküldése az illetékes elosztói engedélyeshez a Kivitelezési Szerződés hatályba lépésétől számított 30 munkanapon belül.

7.3         Kivitelezés teljesítése a Napelemes Rendszerhez szükséges csatlakozási dokumentáció jóváhagyását, a területileg illetékes elosztói engedélyes engedélyét (engedélyezési eljárás) követő 60 munkanapon belül.

7.4         Teljesítési Hely a Kivitelezési Szerződésben megjelölt (település és) ingatlan.

7.5         Telepítési Hely Vállalkozó részére történő átadásának feltétele:

 1. a) A Kivitelezési Szerződés hatályba lépése;
 2. b) Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén a területileg illetékes elosztói engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció;
 3. c) A munkavégzésre alkalmas állapotú Telepítési Hely Megrendelő általi biztosítása.

7.6         Munka ütemezése

7.6.1.    Első munkafázis során a Vállalkozó felméri a Telepítési Helyet és a Megrendelői igényeket és ez alapján elkészíti a Megrendelő számára legmegfelelőbbnek tartott szerződéses ajánlatot* és javaslatot tesz a Megrendelő számára a Rendszerre. A Megrendelő az ajánlat elfogadása esetén a Vállalkozó által megküldött Szerződést 30 naptári napon belül aláírásával ellátva visszaküldi.

 

*Ajánlat adás menete és annak költségei: Családi házhoz és kisebb rendszerekhez, mint Telepítési Helyhez az árajánlat elkészítése ingyenes, célja a kívánt Rendszer vagy Szolgáltatás díjának nagyságrendi meghatározása. A pontosított árajánlat Lakossági Megrendelőknek helyben díjmentes, kiszállás szükségessége esetén a kiszállás díjköteles, amely a szerződés létrejötte után a szolgáltatás díjából jóváírásra kerül, és melyet a 2. sz. melléklet tartalmaz. Az ipari méretű rendszerek ajánlatai, valamint a pályázatokhoz készülő ajánlatok esetén az árajánlat több, személyes, telefonos, vagy e-mailen történő egyeztetés, az igények pontosítása, és szükség szerint helyszíni felmérés után kerül kialakításra. Az ajánlatadás, tanácsadás a BRS Management Kft részéről jelentős költségeket generálhat, ezért a BRS Management Kft fenntartja a jogot, hogy ezeket a szolgáltatásokat akkor nyújtsa, ha a Megrendelő a költségeket – előzetes megállapodás szerint – részben, vagy egészben megtéríti.

7.6.2.    Második munkafázis során a Vállalkozó Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén benyújtja a területileg illetékes elosztói engedélyesnek a csatlakozási igénybejelentést, majd az elosztói engedélyestől kapott válasz után

10 munkanapon belül megküldi a csatlakozási dokumentációt a területileg illetékes elosztói engedélyesnek, és beszerzi a szükséges engedélyeket, megrendeléseket ad le a Rendszer telepítéséhez szükséges anyagokra (így különösen: inverterre és napelemre), a szükséges szerelési anyagokra, illetve szükség esetén egyezteti a hatóságokkal a kivitelezési munkát.

7.6.3.    Harmadik munkafázis során a Vállalkozó – Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén a csatlakozási dokumentáció jóváhagyását követően – elvégzi a Rendszer telepítését és üzembe helyezését. Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén a kivitelezéshez szükséges dokumentumok elbírálása és engedélyezése a területileg illetékes elosztói engedélyes feladata, az engedélyezés teljesítési határidejére a Vállalkozónak nincs befolyása. A Vállalkozó általi készre szerelés és beüzemelés azt jelenti, hogy a Rendszer felszerelése és próbaüzeme megvalósult, Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén az ad-vesz mérő felszerelésekor készen áll a hálózatra csatlakozáshoz. Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén a Vállalkozó általi készre szerelés nem vonatkozik az ad-vesz mérő felszerelésére. Ez a területileg illetékes áramszolgáltató hatásköre és feladata. Vállalkozó ennek időpontjára nincsen ráhatással, ezért ennek késedelme nem tekinthető a Vállalkozó teljesítési késedelmének, azért való felelősségét a Vállalkozó kizárja, és a Megrendelő nem jogosult erre hivatkozással semmilyen jogcímen igény támasztani a Vállalkozóval szemben. A hálózatra kapcsolást – az engedélyeztetési eljárás befejezését követően – az áramszolgáltató szakemberei végzik az ad-vesz mérő felszerelésének időpontjában.

 

 1. Projekt költség, tulajdonjog fenntartás, díjak, elszámolás

8.1.       A számlázás/díjbekérő kiállítása a Kivitelezési Szerződés 7. pontjában meghatározottak szerint történik.

8.2.       A Rendszer tulajdonjogát a Vállalkozó mindaddig fenntartja, amíg azokat véglegesen üzembe nem helyezték, és a Vállalkozó részére a Projekt Költség teljes egészében megfizetésre nem került. A Rendszer üzembe helyezését követően a Rendszer a Megrendelő birtokába kerül, a kárveszélyt a Vállalkozó viseli a Rendszer üzembe helyezését követően, de a Megrendelő köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az háborítatlanul, üzemképes állapotban a rendelkezésére álljon, ideértve különösen az állagmegóvás érdekében, valamint a lopás, rongálás ellen tett intézkedéseket (óvási kötelezettség). Ha a Rendszer állaga sérül, vagy ellopják, megrongálják, az nem érinti a Megrendelő díjfizetési kötelezettségét.

8.3.       Kivitelezési Szerződés megszüntetési és szerződésmódosítás díjai

8.3.1.    Amennyiben a Megrendelő a Kivitelezési Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, az igénybejelentést, vagyis a 7.6.2 pontban foglalt második munkafázis megkezdését követő 14 napon belül kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Kivitelezési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Vállalkozónál. Amennyiben a Vállalkozó a közös megegyezéssel történő megszüntetéssel egyetért, jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díjra jogosult. A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni

8.3.2.    Amennyiben a Megrendelő Kivitelezési Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, az igénybejelentést, vagyis a 7.6.2 pontban foglalt második munkafázis megkezdését követő 14 napon túl, de a Csatlakozási dokumentáció benyújtását megelőzően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Kivitelezési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Vállalkozónál. Amennyiben a Vállalkozó a közös megegyezéssel történő megszüntetéssel egyetért, jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díjra jogosult. A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.

8.3.3.    Amennyiben a Megrendelő Kivitelezési Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a Csatlakozási dokumentáció benyújtását követően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Kivitelezési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Vállalkozónál. Amennyiben a Vállalkozó a közös megegyezéssel történő megszüntetéssel egyetért, jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díjra jogosult. A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.

8.3.4.    Amennyiben a Megrendelő Kivitelezési Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, a 7.6.3 pontban foglalt harmadik munkafázis megkezdését követően a kivitelező csapat kiszállásakor kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Kivitelezési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Vállalkozónál. Amennyiben a Vállalkozó a közös megegyezéssel történő megszüntetéssel egyetért, jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díjra jogosult. A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.

8.3.5.    Amennyiben a Megrendelő Kivitelezési Szerződést a határozott időtartam lejárta előtt, 7.6.3 pontban foglalt harmadik munkafázis során a Napelemes Rendszer felszerelését követően kívánja megszüntetni, írásban kezdeményezheti a Kivitelezési Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését a Vállalkozónál. Amennyiben a Vállalkozó a közös megegyezéssel történő megszüntetéssel egyetért, jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott szerződésmegszüntetési díjra jogosult. A Megrendelő a szerződésmegszüntetési díjat az arra vonatkozó számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.

8.3.6.    A Megrendelő a Kivitelezési Szerződés szerződésmódosítása esetén az ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott adminisztrációs díjat köteles fizetni, amennyiben a Kivitelezési Szerződés módosítása lényeges. Lényeges a szerződésmódosítás, ha az eredeti Kivitelezési Szerződés feltételeitől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

 1. a) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát változtatja meg (ilyennek tekinthető különösen a Projekt Költség módosulása vagy a fizetési konstrukció változása); vagy
 2. b) a módosítás a Kivitelezési Szerződés tárgyát az eredeti Kivitelezési Szerződésben foglalt, Vállalkozót terhelő kötelezettségekhez képest jelentős új elemre terjeszti ki (ilyennek tekinthető különösen a telepítés típusának módosulása vagy Napelemes Rendszerre vonatkozó Kivitelezési Szerződés esetén a napelem panel darabszámának változása a műszaki átadás átvételig vagy az inverter típusának változása a telepítés megkezdéséig);
 3. c) következtében a már elvégzett Szolgáltatások módosításnak megfelelő, ismételt elvégzése szükséges.
 4. Többletmunka, pótmunka

9.1         A Megrendelő kötelezettségeinek a teljesítéséért a Megrendelőt terheli a felelősség. Amennyiben azok nincsenek, vagy nem megfelelően vannak elvégezve, és emiatt a Vállalkozó nem tudja a megbeszélt időpontban maradéktalanul elvégezni a kivitelezést, beüzemelést, úgy az ebből származó többletköltségeket (pl. új kiszállás, plusz munka, plusz anyag beépítése) a Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak, amelyről külön számlát állít ki. A Többletmunka díjakat az ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

9.2         A Projekt Költség összege a Kivitelezési Szerződésben meghatározott Rendszert, és az ahhoz szükséges szerelési és beüzemelési munkálatok elvégzését tartalmazza. A Megrendelő köteles megfizetni a fenti 8.3.6 pontban meghatározott szerződésmódosítás miatt a Kivitelezési Szerzősben meghatározott Rendszer vagy a Szolgáltatás módosulása miatt szükségessé váló feladatok elvégzésének többlet költségét. Továbbá a Megrendelő köteles megfizetni az olyan Többletmunka költségét is, amelynek elvégzése a Megrendelő miatt – és nem a fenti 8.3.6 pontban meghatározott szerződésmódosítás körébe eső ok bekövetkezése miatt – vált szükségessé, és amelyet a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetettek alapján elvégzett. A Többletmunka költségét a Vállalkozó a Végszámlában tünteti fel.

9.3         A Projekt Költség összege a Rendszerhez szükséges szerelési és beüzemelési munkálatok elvégzését tartalmazza egyszeri kiszállással. Amennyiben a Vállalkozó feladatának teljesítéséhez, a Vállalkozó önhibáján kívüli okból további kiszállás szükséges a Vállalkozó a Pótmunkáért díjat számít fel, melyért a Megrendelő a ÁSZF 2. sz. mellékletében meghatározott díjat köteles fizetni.

 1. Jótállás, szavatosság

10.1.     A jótállás ideje a Kivitelezési Szerződésben vagy a Szerződésben kerül meghatározásra.

10.2.     A Vállalkozó a Ptk. szerint meghatározott, és egyéb hatályos jogszabályon alapuló kötelező jótállást vállal a Kivitelezési Szerződés és a Szerződés teljesítéséért. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatót a 3. sz. melléklet tartalmazza.

10.3.     A jótállás hatályát veszti, amennyiben a Megrendelő vagy az Ügyfél a Rendszert a Vállalkozó engedélye nélkül megbontotta, illetve, ha a Vállalkozó vagy harmadik személy bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, élőlények által okozott kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.

10.4.     A Megrendelő és az Ügyfél a jótállási jogokat a Vállalkozóval szemben jogosult érvényesíteni a brsmanagementkft@gmail.com email címre történő bejelentéssel vagy a Vállalkozó postacímén.

10.5.     Jótállás alá eső hiba esetén a javítás költségei, az esetleges cserealkatrészek költségei és a beépítési költségek, beleértve a szállítási, utazási költségeket is, a Vállalkozót terhelik.

10.6.     A jótállás körébe nem eső hibák javítását, amennyiben a Megrendelő szóban vagy írásban felkéri a Vállalkozót, a Vállalkozó időről-időre közzétett, 1. számú mellékletben meghatározott egyoldalúan változtatható hirdetményi díjain vagy a felek megegyezése szerinti áron végzi.

10.7.     A jótállás nem terjed ki az elemi csapás, rongálás vagy más szakszerűtlen működtetés, beavatkozás által okozott károk kijavítására.

10.8.     A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által jelzett hiba jelzésétől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja a jelzett hibát. A hibaelhárítás megkezdésének határideje, a hiba kivizsgálásától számított 10 munkanap.

10.9.     A Vállalkozó viseli a Megrendelő Szolgáltatásokkal kapcsolatos jótállási igénye érvényesítésével kapcsolatban felmerült minden igazolt költségét (kiszállás, csere stb.), ami egyértelműen a Vállalkozó saját hibás teljesítésére vezethető vissza.

10.10.   Lakossági Ügyfél esetén a kijavított Termékre/Rendszerre a jótállási időszak meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Lakossági Ügyfél a Terméket/Rendszert a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

10.11.   A Vállalkozó a jótállási kötelezettség elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből bekövetkező károkért felel.

10.12.   Amennyiben olyan hibajavítási munka elvégzése szükséges, melyre a jótállás nem terjed ki vagy a jótállási időn túl fellépő ügyintézésre vonatkozik, úgy a Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott              felmerült költségek érvényesítésére jogosult, beleértve a szállítási, szerelési és utazási költségeket is.

 

 1. Hibás és késedelmes teljesítés

11.1      A Vállalkozó a Megrendelő és Ügyfél esetén kellékszavatosságot, és Lakossági Megrendelő vagy        Lakossági           Ügyfél   esetén termékszavatosságot vállal a Ptk-ban és egyéb hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatót a 3. sz. melléklet tartalmazza.

11.2      A Megrendelő a Vállalkozót a Rendszer telepítése, illetve a Szolgáltatások elvégzése során a hibás teljesítés  észlelésekor haladéktalanul értesíti, írásban vagy a személyes értékesítőt a Kivitelezési Szerződésben megjelölt emailen, jegyzőkönyvbe véve, illetve tételesen felsorolva a Rendszer hibáit, vagy Szolgáltatások listáját.

11.3      A Vállalkozó köteles helyt állni a hibás teljesítésével a Megrendelőnek okozott károkért.

11.4      A hibás vagy késedelmes teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a jogkövetkezmények érvényesítésének jogáról.

 1. Kivitelezési Szerződés/Szerződés időbeli hatálya és megszűnése

12.1.     A Kivitelezési Szerződés és a Szerződés mindkét fél általi aláírás napjával lép hatályba. A Kivitelezési Szerződés a Rendszer telepítéséig és Szolgáltatások teljesítéséig és a teljes Projekt Költség megfizetéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

12.2.     A Szerződés mindkét fél általi aláírás napjával lép hatályba és a Termék értékesítésre szól.

12.3.     A Kivitelezési Szerződés mindkét fél aláírását követően abban az esetben lép hatályba, ha a Megrendelő hitelkérelme, pályázata vagy támogatása sikeres elbírálás alá esik, illetve az elbírálást követően a Vállalkozó 30 napon belül elvégzett vizsgálata alapján a Telepítési Helyen a Kivitelezési Szerződés szerinti Rendszer megvalósítható. Vállalkozó a Megrendelő által benyújtott hitelkérelem, pályázat vagy támogatás sikeres elbírálását, és a Telepítési Hely vizsgálatát követően, a Kivitelezési Szerződés 1. számú mellékletét képező Árajánlat módosítására jogosult. A Kivitelezési Szerződés hatálybalépésének időpontja pedig ebben az esetben a Megrendelő által választott pénzügyi szolgáltatóhoz benyújtott hitelkérelem vagy engedélykérelem pozitív elbírálásáról szóló, a pénzügyi szolgáltató által kiállított igazolás, vagy az aláírt hitel- vagy kölcsönszerződés Vállalkozó részére való bemutatása, és ezt követően a Telepítési     Helyen a              Rendszer megvalósíthatóságának Vállalkozó általi jóváhagyásáról szóló írásbeli értesítés Megrendelő kapcsolattartási e-mail címére való megküldésének napjától számított 15. nap. Vállalkozó általi elutasítás, illetve az esetlegesen módosított Árajánlat Megrendelő általi elutasítása esetén, Megrendelő nem élhet követeléssel Vállalkozóval szemben, azonban a módosított ajánlat Megrendelő részéről való elutasítás esetén a Megrendelő köteles az Árajánlattal vagy Árajánlatokkal   kapcsolatban   felmerült Vállalkozói költségeket, így különösen az ÁSZF 1. számú mellékletében meghatározott kiszállási költséget megfizetni, melyről a Vállalkozó a Megrendelői elutasításról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül számlát állít ki a Megrendelő részére. A Vállalkozó jelen pontban foglaltak miatti költségei megtérítésére Lakossági Megrendelővel szemben az ÁSZF 17.1 pontjában rögzített jogok gyakorlásának csorbítása nélkül jogosult. A hatályba lépett Kivitelezési Szerződés a Rendszer telepítéséig, a Szolgáltatások teljesítéséig és a teljes Projekt Költség megfizetéséig tartó határozott időtartamra jön létre.

12.4. Amennyiben a Megrendelőnek felróható okból a Kivitelezési Szerződés a határozott időtartam lejárta előtt megszűnik, a Vállalkozó a már elvégzett Szolgáltatásaiért és a Kivitelezési Szerződés teljesítésére fordított költségeiért – ilyen például, de nem kizárólagosan az adminisztrációból, a tervezésből, az engedélyeztetésből, a projektvezetésből, a raktározásból, és a szerződéshez tartozó készletezett termékek értékvesztéséből származó költségek – megtérítésére jogosult. A Megrendelő ebben az esetben köteles megfizetni a Vállalkozó részére a Projekt Költség maximum 10%-át, de minimum 127.000,- Ft-ot, mint kártérítést. Abban az esetben, ha Megrendelő által már kifizetett előleg nem éri el a kártérítés mértékét, a Vállalkozónak joga van a már kifizetett előleget beszámítani, valamint a fennmaradó részt kiszámlázni Megrendelő részére, amelyet Megrendelő 3 munkanapon belül köteles megfizetni a Vállalkozónak.

 

 1. Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi rendelkezések

13.1.     A Vállalkozó kötelessége a munkavédelem megszervezése, az óvó és balesetelhárítási jogszabályok, tűzvédelmi, rendészeti és környezetvédelmi előírások megtartása.

13.2.     A Vállalkozó által okozott környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás esetén köteles a helyszíni kárenyhítést azonnal megkezdeni (további szennyezés megakadályozása, lokalizálás). Köteles ebben az esetben a Megrendelőt értesíteni a környezeti káresemény paramétereiről, úgymint: okok, szennyezőanyag milyensége, szennyezés mértéke, megtett és továbbiakban szükséges intézkedések. A káresemény hatósági bejelentése, az okok kivizsgálása és megszüntetése környezetvédelmi szakemberrel egyeztetett módon történik.

13.3.     Amennyiben a munkavégzés során jelentős zajhatással kell számolni, a Vállalkozó köteles meghatározni a vonatkozó előírások betartásának módját, ellenőrzését.

13.4.     A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék anyagok és hulladékok:

 1. a) helyszínről való rendeltetésszerű elszállításáról,
 2. b) további kezeléséről,
 3. c) egyéb hulladéktermelői           jogszabályi kötelezettségek teljesítéséről, úgymint: felhasznált anyagok, keletkező hulladékok nyilvántartása, hatósági adatszolgáltatások.

13.5.     A Vállalkozó a teljesítése során köteles betartani és munkavállalóival, igénybe vett alvállalkozóival, közreműködőivel betartatni a Megrendelő működési területén idegenek által végzett munkákra vonatkozó alábbi szabályzatokban foglaltakat:

 1. a) Munkavédelmi kézikönyv,
 2. b) Tűzvédelmi szabályzat, c)Vagyonvédelmi utasítás,
 3. d) Környezetvédelmi utasítás.

13.6.     A Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek szerint a Rendszer létére vonatkozóan az épület főbejáratánál elhelyezett figyelmeztető felirat, illetve biztonsági jel elhelyezése szükséges, amelyet a Vállalkozó el fog helyezni, és a tábla folyamatos meglétéről a Megrendelőnek is gondoskodnia kell.

 

 1. Titoktartás és Irányadó jog

14.1.     Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéstől és annak mellékleteiről, továbbá a teljesítés során felmerült bármely tényről, körülményről és egyéb információról kizárólag a másik Féllel előzetesen írásban egyeztetett módon adnak harmadik személyek részére, beleértve a médiát is, hivatalos tájékoztatást. A jelen rendelkezés nem vonatkozik a tulajdonosok részére ill. a hatályos jogszabályok alapján adott tájékoztatásra.

14.2.     Jelen ÁSZF-ben foglaltakat Magyarország jogszabályai szerint kell alkalmazni és értelmezni. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében elsősorban a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 

 1. Vis maior

15.1.     Sem a Vállalkozó, sem az alvállalkozója nem felelős a jelen ÁSZF-ben vagy a Kivitelezési Szerződésben, illetve Szerződésben rögzített kötelezettségek nem teljesítéséért, ha a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény  (pl.:  háború,  zavargás,  polgári felkelés, általános sztrájk, járvány, pandémia, természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, földrengés vagy más elháríthatatlan külső ok, szükséghelyzet) okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy elhárítsa (“vis maior”), ilyennek minősülnek az olyan körülmények, amelyekre a fél nem képes hatást gyakorolni kivéve, ha ez utóbbiak a szerződésszegő fél oldalán, neki felróható okból merültek fel.

15.2.     A vis maior esetet bejelentő fél köteles írásban értesíteni a másik felet az eseményről és annak várható időtartamáról A vis maior által érintett fél köteles meghatározni azokat a Kivitelezési Szerződés vagy Szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen kötelezettségeket, amelyek elvégzésében akadályoztatja, vagy akadályoztatni fogja a vis maior. Az értesítés 14 napon belül küldendő attól számítva, hogy a fél tudomására jutott, vagy észlelnie kellett volna a vis maior eseményét vagy az azt létrehozó, kiváltó körülményeket.

15.3.     A Vállalkozó jogosult a Kivitelezési Szerződésben meghatározott teljesítési határidő és/vagy a műszaki tartalom módosítására, ha vis maior esemény következik be. A vis maior esemény bekövetkezése miatt felmerülő módosítási szándékról Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni. Ha vis maior esemény bekövetkezte miatt a Kivitelezési Szerződésben meghatározott teljesítési határidő és/vagy műszaki tartalom módosítása szükséges Vállalkozó kártérítésre nem köteles.

 

 1. Kapcsolattartás

16.1.     Felek a Szerződés teljesítése során előírt értesítéséket, megkereséseket eltérő rendelkezés hiányában elsősorban írásban kötelesek megtenni. Amennyiben az idő rövidsége vagy az értesítés jellege azt indokolja, az értesítéseket telefonon vagy e-mail útján is meg lehet tenni. A Kivitelezési Szerződés vagy Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó ügyrendi teendők telefonon keresztül is egyeztethetők.

16.2.     Az értesítések kézbesítettnek tekintendők a személyes átvételt követően, a postai feladást követő 5. munkanapon, az e-mail olvasási nyugtájának megérkezését követően azonnal.

16.3.     A fél kapcsolattartója a Kivitelezési Szerződésben vagy a Szerződésben kerül meghatározásra.

16.4.     A felek közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés, ezért az e-mail üzenet mellékleteként küldött felek által aláírt Kivitelezési Szerződést és Szerződést a felek elfogadják írásbelinek.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételektől való eltérés Lakossági Megrendelő és Lakossági Ügyfél esetén

17.1      A Lakossági Megrendelő/Ügyfél a Kivitelezési Szerződés/Szerződés hatálybalépésének napjától számított 14. napig jogosult indoklás nélkül elállni a Kivitelezési Szerződéstől/Szerződéstől vagy ha a Szolgáltatás teljesítése megkezdődött a Kivitelezési Szerződés/Szerződés hatálybalépésének napjától számított 14. napig jogosult indoklás nélkül felmondani a Kivitelezési Szerződést/Szerződést. Az elállási/felmondási jog gyakorlása történhet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól) 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatmintával vagy egyéb olyan nyilatkozattal, amelyből egyértelműen kitűnik az elállás/felmondás szándéka. Az elállást/felmondást érvényesnek kell tekinteni, ha a Lakossági Megrendelő/Ügyfél a nyitva álló határidő lejárta előtt nyilatkozatát a Kivitelezési Szerződésben vagy Szerződésben meghatározott székhelycímre vagy e- mail címre elküldi.

17.2      Ha a Szolgáltatások teljesítésének megkezdését követően a Lakossági Megrendelő/Ügyfél a 17.1. pontban meghatározott határidőn belül felmondja a Kivitelezési Szerződést/Szerződést, köteles a felmondás Vállalkozóval való közlése időpontjáig teljesített Szolgáltatással/Termékkel arányos díjat a Vállalkozó számára megfizetni, ha a felmondási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidőn belül megkezdett teljesítésre kifejezetten a Lakossági Megrendelő/Ügyfél kérése alapján került sor vagy ahhoz kifejezetten hozzájárult.

17.3      Amennyiben a Lakossági Megrendelő jelen ÁSZF 17.1. pontjában meghatározott elállási jogát érvényesen gyakorolta, a Kivitelezési Szerződés hatályát veszti és a Vállalkozó köteles a Lakossági Megrendelő költségén a Telepítési Helyről a Rendszert, és a telepítéshez szükséges egyéb eszközöket elszállítani, illetve az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríteni a Lakossági Megrendelő által a Vállalkozó részére addig megfizetett Projekt Költség teljes összegét oly módon, ahogy azt a Lakossági Megrendelő megfizette. Mindaddig, amíg a Lakossági Megrendelő nem biztosítja a Rendszer elszállításának lehetőségét, a Vállalkozó jogosult visszatartani az elállás következtében visszafizetendő Projekt Költséget.

17.4      Amennyiben a Lakossági Ügyfél jelen ÁSZF 17.1 pontjában meghatározott elállási jogát érvényesen gyakorolta, a Szerződés hatályát veszti és a Lakossági Ügyfél saját költségén köteles a Terméket a Vállalkozó részére visszaszolgáltatni, a Vállalkozó az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül pedig köteles visszatéríteni a Lakossági Ügyfél által a Vállalkozó részére addig megfizetett Vételár teljes összegét oly módon, ahogy azt a Lakossági Ügyfél megfizette. Mindaddig, amíg a Lakossági Ügyfél nem juttatja vissza a Vállalkozó részére a Terméket, a Vállalkozó jogosult visszatartani az elállás következtében visszafizetendő Vételárat.

17.5      A Vállalkozó a Kivitelezési Szerződés/Szerződés létrejöttét megelőzően és azt követően a jogviszony hatályának időtartama alatt bármikor jogosult a Lakossági Megrendelő/Ügyfél kockázatelemzését elvégezni. Ezen túlmenően, ha a Lakossági Megrendelő/Ügyfél pénzügyi helyzetét és fizetési képességét az elvégzett kockázatelemzés alapján a Vállalkozó kockázatosnak ítéli, a Kivitelezési Szerződés/Szerződés aláírását vagy hatálybalépését, illetve a Kivitelezési Szerződés/Szerződés hatályának időtartama alatt elvégzett kockázatelemzés alapján a Kivitelezési Szerződést/Szerződést felmondhatja és a Kivitelezési Szerződésből/Szerződésből még pénzügyileg teljesítendő részt egy összegben követelheti.

17.6      Hibás teljesítés

17.6.1   A Vállalkozó a Szolgáltatások hibás teljesítéséért kellékszavatossággal tartozik. A kellékszavatosság alapján a Lakossági Megrendelő/Ügyfél kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha a Vállalkozónak aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy a Lakossági Megrendelő/Ügyfél a Projekt Költség/Vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Vállalkozó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Kivitelezési Szerződéstől/Szerződéstől elállhat, ha a Vállalkozó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a felek által meghatározott határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Lakossági Megrendelőnek/Ügyfélnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A Lakossági Megrendelő/Ügyfél kellékszavatossági igényét a teljesítéstől számított két éven belül érvényesítheti.

17.6.2   Amennyiben a Rendszer/Termék nem felel meg a Rendszernek/Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó   által   adott   leírásban   szereplő tulajdonságokkal, a   Lakossági Megrendelő/Ügyfél kérheti, hogy a Vállalkozót (vagy a Rendszer/Termék előállítóját) a Rendszert/Terméket javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Lakossági Megrendelő/Ügyfél érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a Rendszert/Terméket cserélje ki. A Lakossági Megrendelő/Ügyfél a termékszavatossági igényét a teljesítéstől számított két éven belül érvényesítheti.

17.6.3   Amennyiben a Lakossági Megrendelő/Ügyfél a Vállalkozónak benyújtott panaszára adott válasszal nem ért egyet, úgy a Kivitelezési Szerződés/Szerződés     létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos panasz esetén a Lakossági Megrendelő/Ügyfél a Pest Megyei Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást (cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2..; levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület, 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.; e- mail: pmbekelteto@pmkik.hu), vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat. A Pest Megyei Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy az Lakossági Megrendelő/Ügyfél előzetesen a Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

17.6.4   A Kivitelezési Szerződés/Szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatával kapcsolatban a Lakossági Megrendelőt/Ügyfelet többletköltség nem terheli. Az ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit mindegyik fél maga állja.

 1. Egyebek

18.1      A Megrendelő a Kivitelezési Szerződés, az Ügyfél a Szerződés aláírásával elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a BRS Management Kft a mindenkor érvényes Általános Adatkezelési szabályzata (elérhető: www.brssolar.hu ) szerint kezelje a Kivitelezési Szerződés/Szerződés megkötése során megadott személyes adatait, a Kivitelezési Szerződés/Szerződés teljesítése érdekében, így a teljesítéssel kapcsolatos időpont és adategyeztetés, illetőleg a teljesítés minőségének ellenőrzése, a Kivitelezési Szerződés/Szerződés és az azzal kapcsolatos esetleges igényérvényesítés időtartama alatt, illetve, hogy az ezen adatokat alvállalkozói részére továbbítsa, és alvállalkozói ugyanezen célból kezeljék, nyilvántartsák.

18.2      Amennyiben a Megrendelővel/Ügyféllel az együttműködés egészére, vagy egy adott ügymenetre vonatkozóan olyan írásos megállapodás jön létre, amely jelen ÁSZF valamely pontjaival az itt leírtaktól eltérően rendelkezne, az érintett együttműködésre, illetve ügymenetre ÁSZF vonatkozó rendelkezése alkalmazandó.

18.3      A Kivitelezési Szerződés/Szerződés kizárólag közös megegyezéssel, mindkét fél által aláírt okirattal módosítható, kivéve ha jelen ÁSZF ettől eltérően rendelkezik.

18.4      A Megrendelő/Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek tartalmát megismert és azokat elfogadja.

18.5      A BRS Management Kft jelen ÁSZF-et írásos formában a székhelyén és telephelyein, és elektronikus formában a www.brssolar.hu weboldalon folyamatosan hozzáférhetővé teszi.

18.6      Jelen ÁSZF 2024. január 1. napjától érvényes.

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Költség és díjjegyzék
 2. számú melléklet: Tájékoztató jótállásról, szavatosságról

Sárisáp, 2024. január 1.

BRS Management Kft

 

 

 

 1. számú melléklet Költség és díjjegyzék

 

Szerződésmódosítási és szerződés megszüntetési díj

(ÁSZF 8.3 pontja)

 

Szerződésmódosítás adminisztrációs díj

(ÁSZF 8.3.6 pontja szerinti szerződésmódosítási díj)

 

Szerződés megszüntetése a szerződéskötést követő 7 napon belül

Szerződés megszüntetése az igénybejelentés benyújtását követő 14 napon belül (ÁSZF 8.3.1 pontja szerinti szerződés megszüntetési díj)

Szerződés megszüntetése az igénybejelentés benyújtása után 14 napon túl (ÁSZF 8.3.2 pontja szerinti szerződés megszüntetési díj)

Szerződés megszüntetése a Csatlakozási dokumentáció benyújtását követően (ÁSZF 8.3.3 pontja szerinti szerződés megszüntetési díj)

Szerződés megszüntetése a kivitelező csapat kiszállásakor (ÁSZF 8.3.4 pontja szerinti szerződés megszüntetési díj)

Szerződés megszüntetése a Rendszer felszerelését követően (ÁSZF 8.3.5 pontja szerinti szerződés megszüntetési díj)

Meghiúsulási kötbér

(ÁSZF 6.9 pontja alapján)

35.000 Ft+ÁFA

 

 

Díjmentes

100.000 Ft+ÁFA

 

150.000 Ft+ÁFA

200.000 Ft+ÁFA

 

375.000 Ft+ÁFA

Teljes Projekt Költség 50%-a, de minimum 650.000 Ft+ÁFA

 

Teljes Projekt Költség 10%-a

 

Többletmunka díjak

(ÁSZF 9.1, 9.2 pontja alapján)

 

Napelem modul szerelése optimalizálóval a szükséges szerelékanyagokkal, kiegészítő eszközökkel és adminisztrációs költséggel (ÁSZF 8.3.6 pontja szerinti szerződésmódosítási díj kerül felszámításra.)

Napelem modul szerelése optimalizáló nélkül a szükséges szerelékanyagokkal, kiegészítő eszközökkel és adminisztrációs költséggel (ÁSZF 8.3.6 pontja szerinti szerződésmódosítási díj kerül felszámításra.)

 

Tűzeseti leválasztó kapcsoló beépítése (ÁSZF 8.3.6 pontja szerinti szerződésmódosítási díj kerül felszámításra.)

190.000 Ft+ÁFA/db

 

165.000 Ft+ÁFA/db

 

 

140.000 Ft+ÁFA/db

Kiszállási díj

(munkavédelmi előírások alapján minden esetben 2 fő köteles elvégezni kiszálláskor a munkát)

13.000 Ft+ÁFA/fő

+180 Ft+ÁFA/km

Óradíj

(munkavédelmi előírások alapján minden esetben 2 fő köteles elvégezni kiszálláskor a munkát)

13.000 Ft+ÁFA/fő

(minden megkezdett óra)

Pótmunka díjak

(ÁSZF 9.3 pontja alapján)

 

 

Inverter hálózati konfigurálás Helyszíni felmérés

E-napló vezetés

 

Felelős műszaki vezetés Földelés kiépítés Statikai vizsgálat

Mérőhely szabványosítás

 

Óradíj

(munkavédelmi előírások alapján minden esetben 2 fő köteles elvégezni kiszálláskor a munkát)

35.000 Ft+ÁFA

 

25.000 Ft+ÁFA

70.000 Ft+ÁFA

 

100.000 Ft+ÁFA

30.000 Ft+ÁFA-tól

 

100.000 Ft+ÁFA-tól

150.000 Ft+ÁFA-tól

 

13.000 Ft+ÁFA/fő

(minden megkezdett óra)

 1. számú melléklet Jótállás és kellékszavatosság

 

FOGALMAK

 

Vállalkozás vagy BRS Management Kft

BRS Management Kft (székhelye: 2523 Sárisáp, Mező u. 6, képviselője: Bors Imre ügyvezető, elektronikus levelezési címe: brsmanagementkft@gmail.com, WEB címe: www.brssolar.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 11-09-029760, adószáma: 32035733-2-11.)

Megrendelő

Az a természetes vagy jogi személy, aki Vállalkozó és a Megrendelő (Ügyfél) között

létrejött Kivitelezési Szerződés vagy a Szerződés alanya, és nem minősül fogyasztónak.

Fogyasztó

Minden olyan természetes személy, aki az ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések tekintetében gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból jár el.

Gyártó

A Fogyasztási cikk gyártója, a Fogyasztási cikket a Közösség területére behozó importőr, valamint aki a Fogyasztási cikken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát gyártóként tünteti fel.

Fogyasztási cikk

Az egyes tartós Fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós Fogyasztási cikkek (1. melléklet 34.

pontja alapján a 10 000 forintot elérő eladási árú napkollektor, napelemrendszerek is ide tartoznak).

 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó/Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

 

A Fogyasztó/Megrendelő a BRS Management Kft hibás teljesítése esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Fogyasztót/Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján?

 

a Fogyasztó/Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó/Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozás költségére a Fogyasztó/Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó/Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó/Megrendelő kellékszavatossági igényét?

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozással közölni. A késedelemből eredő kárért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vállalkozás a Terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A Terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

Kivel szemben érvényesíthető a kellékszavatossági igény?

 

A Fogyasztó/Megrendelő a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének Fogyasztó esetén?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a BRS Management Kft nyújtotta (hibás teljesítési vélelem). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ki viseli a kellékszavatossággal kapcsolatos költségeket?

A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.

 

Ha a Termék meghibásodásában a Fogyasztót/Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Fogyasztó/Megrendelő köteles viselni, ha a Termék karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Vállalkozás e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

Ha a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Vállalkozás a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt.

 

Kicserélés vagy elállás esetén a Fogyasztó/Megrendelő nem köteles a Terméknek, azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

 

2.       Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

 

A Termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti a Fogyasztó a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék Gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

A Gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A Gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából A Gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Fontos megjegyezni, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással

 

párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a Gyártóval szemben érvényesíthető.

 

3.       Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós Fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban „Rendelet”) értelmében a BRS Management Kft jótállásra köteles (továbbiakban „Kötelező Jótállás”).

A Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

 

A jótállásból eredő jogokat a Fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy Fogyasztónak minősül.

Ha a Gyártó a Fogyasztási cikkre a Rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Vállalkozást megillető jogok a Fogyasztó és Vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Fogyasztóra.

 

A Kötelező Jótállás időtartama:

 1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

A Kötelező Jótállási határidő a Fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a Kötelező Jótállási határidő kezdő időpontja a Fogyasztási cikk átadásának napja.

 

A Fogyasztási cikk kijavítása esetén a Kötelező Jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a Fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a Vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a Vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a Fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Ha a Rendeletben meghatározott Kötelező Jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a Fogyasztási cikk nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a Fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

Ha a Rendeletben meghatározott Kötelező Jótállási időtartam alatt a Fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a Fogyasztó nem kívánja a Fogyasztási cikket a Vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Vállalkozás köteles a Fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a Fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a Fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a Fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a Fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által bemutatott, a Fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Fogyasztó részére visszatéríteni.

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható

 

Fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

 

Ha a Fogyasztó a Fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. §

(2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a Fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a Vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

 

A Vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Fontos megjegyezni, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól füg

Napelem megoldások magánszemélyek, és vállalatok részére.

Elérhetőség

BRS Management Kft © 2023 Minden jog fenntartva

Napelem megoldások magánszemélyek, és vállalatok részére.

Elérhetőség

BRS Management Kft © 2023 Minden jog fenntartva